Logo

Created: 01.02.2018 14:44:42
Updated: 01.02.2018 14:44:42

Kokkuvõte

Antud lõputöö eesmärgiks oli küberkaitse mooduli virtuaallaborite lahenduse loomine Eesti Infotehnoloogia Kolledži näitel. Käesolev diplomitöö on allosa ITK ja RIA ühisprojektist küberkaitse alase õppemooduli loomine, mis koosneb põhiosas laboritest. Need praktikumid nõuavad eelhäälestatud infrastruktuuri. Probleemiks on labori keerukus ja tagasiside vajadus õppurile, millele käesolev lõputöö lahenduse leiab.

Alljärgnevalt on toodud diplomitöö põhieesmärgid:

Analüüsiti erinevaid lahendusi, uurides ja võrreldes sarnaseid lahendusi mujal, mille tulemusena järeldus, et olemasolevad lahendusi ei ole otstarbekas rakendada. Tagamaks riistvara optimaalsemat kasutamist virtualiseeritakse loodavad laborikeskkonnad. Analüüsi käigus selgus, et kogu vajaliku arvutusvõimsust kohapeal omada pole otstarbekas, põhjuseks riistvara alakasutus igapäevases olukorras. Seepärast pakub autor välja pilvarvutuse, võimalusega kasutada privaatpilve tavapärase õppe ajal ning avalikku pilve juhul, kui on vaja teha suuremaid koolitusi. Töö käigus võrreldi erinevaid virtualiseerimistehnoloogiaid ja pilvarvutuse platvormide kasutatavust antud probleemi lahendamiseks. Tarkvarana valiti välja Eucalyptus, kuna pakub ühilduvust pilvarvutuse ressurssi pakkujaga Amazon, mis on antud valdkonnas innovatsiooniliste lahenduste teerajaja. Samuti sai arvestatud sellega, et turule on tulnud mitmeid ettevõtteid, kes pakuvad teenust Eucalyptuse baasil. Ühe näitena võib siinkohal tuua BalticCloud.

Diplomitöö raames töötati välja kauglabori näidisarhitektuur, mis realiseeriti prototüübina. See kasutas privaatset pilve ja töötas ühe arvuti peal. Samuti loodi näiterakendus, mille abil teised küberkaitse mooduli allprojektid saavad RoR rakendustes kasutada piloodi käigus loodud Eucalyptuse pilve. Koostati skriptid süsteemi varundamiseks ning taastamiseks ja kirja pandi nõuded edasiseks arenduseks.

Töö tulemusena valminud virtuaallaborite süsteem on taaskasutatav erinevate koolitusfirmade ja õppeasutuste poolt, kuna valmislahendused mida me töös kasutame ning kood mida ise produtseerime on kaitstud GPL litsentsiga. Antud lõputöö annab juhendi kuidas kasutada pilvarvutust praktikumide läbiviimiseks.

Seatud diplomitöö põhieesmärgid on täidetud.